• tentang kita

Pernyataan Undang-undang

Laman Web ini (Laman) dimiliki dan dikendalikan oleh AccuPath Group Co., Ltd. ("AccuPath®"). Sila semak dengan teliti Terma Penggunaan (Syarat) ini. Dengan mengakses atau menggunakan Tapak ini, anda bersetuju bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Terma ini.
Jika anda tidak bersetuju untuk mematuhi semua peruntukan yang terkandung dalam Terma ini (kerana ia mungkin dipinda dari semasa ke semasa), anda tidak boleh menggunakan atau mengakses Laman ini.
Terma ini kali terakhir dikemas kini pada 1 Ogos 2023. Sila semak Terma setiap kali anda melawati Tapak.Dengan menggunakan Tapak ini, ini bermakna anda menerima versi terbaharu Syarat.

NOTIS HAK CIPTA
Bahan-bahan di Tapak ini adalah kepunyaan atau dilesenkan kepada kami dan dilindungi oleh hak cipta, paten atau perjanjian dan undang-undang proprietari lain dan anda hanya dibenarkan menggunakan bahan dan kandungan tersebut seperti yang dibenarkan secara nyata oleh AccuPath®, sekutunya atau pemberi lesennya.Tiada apa-apa yang terkandung di sini memindahkan apa-apa hak, tajuk, atau kepentingan dalam Laman atau kandungan kepada anda.
Kecuali untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda sendiri, anda tidak boleh menyalin, menghantar e-mel, memuat turun, mengeluarkan semula, melesenkan, mengedar, menerbitkan, memetik, menyesuaikan, membingkai, mencerminkan di laman web lain, menyusun, memaut kepada orang lain atau memaparkan sebarang kandungan Laman ini tanpa kelulusan atau kebenaran bertulis terlebih dahulu oleh AccuPath®atau sekutu atau anak syarikatnya.
Semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan logo yang dipaparkan di Tapak ini adalah tanda dagangan berdaftar dan tidak berdaftar AccuPath®, sekutu atau anak syarikatnya, atau pihak ketiga yang telah melesenkan tanda dagangan mereka kepada AccuPath®atau salah satu sekutu atau anak syarikatnya.Mana-mana AccuPath®logo atau logo korporat dan tanda dagangan untuk AccuPath®produk didaftarkan di China dan/atau di negara lain dan tidak boleh digunakan oleh sesiapa tanpa kebenaran bertulis AccuPath terlebih dahulu®.Semua hak yang tidak diberikan secara nyata adalah terpelihara oleh AccuPath®atau sekutu atau anak syarikatnya.Harap maklum bahawa AccuPath®menguatkuasakan hak harta inteleknya sepenuhnya mengikut undang-undang.

PENGGUNAAN LAMAN WEB
Penggunaan bukan komersial bagi mana-mana kandungan dan perkhidmatan yang disediakan oleh Tapak ini dibenarkan untuk tujuan pendidikan dan penyelidikan peribadi (iaitu tanpa membuat sebarang keuntungan atau pengiklanan), tetapi penggunaan tersebut hendaklah mematuhi semua hak cipta yang berkenaan dan undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dan ia tidak akan melanggar AccuPath®'s, sekutunya' atau hak subsidiarinya.
Anda tidak boleh menggunakan mana-mana kandungan atau perkhidmatan yang disediakan oleh Tapak ini untuk tujuan komersial atau pengiklanan yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan, berbahaya, mengaut keuntungan.Perniagaan kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau bahaya yang ditanggung.
Anda tidak boleh mengubah, menerbitkan, menyiarkan, mengeluarkan semula, menyalin, mengubah, menyebarkan, membentangkan, memaparkan, memaut kepada orang lain atau menggunakan sebahagian atau kandungan penuh atau perkhidmatan yang disediakan oleh Laman ini sebelum ia dibenarkan secara khusus oleh sama ada Laman ini atau AccuPath®.

KANDUNGAN LAMAN WEB
Kebanyakan maklumat di Tapak ini berkaitan dengan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh AccuPath®atau sekutu atau anak syarikatnya.Bahan-bahan di Tapak ini adalah untuk maklumat pendidikan am anda sahaja dan maklumat tersebut tidak akan sentiasa terkini.Maklumat yang anda baca di Laman ini tidak boleh menggantikan hubungan yang anda miliki dengan profesional penjagaan kesihatan anda.AccuPath®tidak mengamalkan perubatan atau menyediakan perkhidmatan atau nasihat perubatan dan maklumat di Laman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat perubatan.Anda harus sentiasa bercakap dengan profesional penjagaan kesihatan anda untuk diagnosis dan rawatan.
AccuPath®atau sekutu atau anak syarikatnya juga boleh memasukkan maklumat tertentu, panduan rujukan dan pangkalan data yang dimaksudkan untuk digunakan oleh profesional penjagaan kesihatan berlesen.Alat ini tidak bertujuan untuk memberi nasihat perubatan profesional.

PENAFIAN
AccuPath®tidak memikul sebarang liabiliti tentang ketepatan, terkini, kesempurnaan dan ketepatan mana-mana kandungan Laman ini, mahupun akibat penggunaan kandungan tersebut.
AccuPath®dengan ini menafikan sebarang waranti atau jaminan yang nyata atau tersirat terhadap penggunaan Laman ini, penggunaan mana-mana kandungan atau perkhidmatan yang disediakan oleh, dan/atau maklumat yang dipautkan ke Laman ini, atau mana-mana laman web atau maklumat yang dikaitkan dengan Laman ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau perlindungan hak pengguna.
AccuPath®tidak menerima tanggungjawab berkaitan ketersediaan, kesilapan yang berlaku semasa penggunaan Laman ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan langsung, tidak langsung, punitif, sampingan, khas atau berbangkit.
AccuPath®tidak menerima tanggungjawab berhubung dengan apa-apa keputusan yang dibuat, atau apa-apa tindakan yang diambil oleh sesiapa sahaja yang bergantung kepada apa-apa maklumat yang diperoleh semasa memasuki, menyemak imbas dan menggunakan Laman ini.AccuPath juga tidak akan®bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian langsung atau tidak langsung, atau pampasan punitif kepada sebarang jenis kerosakan yang disebabkan semasa memasuki, menyemak imbas dan menggunakan Laman ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada gangguan perniagaan, kehilangan data atau kehilangan keuntungan.
AccuPath®tidak menerima tanggungjawab berkenaan dengan ranap sistem komputer dan perisian, perkakasan, kasih sayang sistem IT, atau kerosakan atau kerugian harta benda yang disebabkan oleh virus atau program terjejas yang dimuat turun dari Laman ini atau mana-mana kandungan Laman ini.
Maklumat yang disiarkan di Tapak ini berkaitan dengan AccuPath®maklumat perbadanan, produk dan perniagaan yang berkaitan mungkin mengandungi kenyataan ramalan, yang mungkin berisiko dan tidak menentu.Kenyataan sedemikian bertujuan untuk menunjukkan AccuPath®ramalan tentang pembangunan masa depan, yang tidak boleh dipercayai sebagai jaminan untuk pembangunan dan prestasi perniagaan masa hadapan.

HAD LIABILITI
Anda bersetuju bahawa AccuPath tidak®mahupun mana-mana orang atau syarikat yang dikaitkan dengan AccuPath®akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan akibat penggunaan anda atau ketidakupayaan untuk menggunakan Laman ini atau bahan-bahan di Laman ini.Perlindungan ini meliputi tuntutan berdasarkan waranti, kontrak, tort, liabiliti ketat dan mana-mana teori undang-undang lain.Perlindungan ini meliputi AccuPath®, ahli gabungannya, dan pegawai gabungannya, pengarah, pekerja, ejen, dan pembekal yang disebut di Laman ini.Perlindungan ini meliputi semua kerugian termasuk, tanpa had, ganti rugi langsung atau tidak langsung, khas, sampingan, berbangkit, teladan dan punitif, kecederaan peribadi/kematian yang salah, kehilangan keuntungan atau kerosakan akibat kehilangan data atau gangguan perniagaan.

PAMPASAN
Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan menahan AccuPath®, ibu bapa, anak syarikat, ahli gabungan, pemegang saham, pengarah, pegawai, pekerja dan ejennya, tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan, permintaan, liabiliti, perbelanjaan atau kerugian, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada, atau dalam apa jua cara yang berkaitan dengan penggunaan atau akses anda kepada Tapak atau pelanggaran anda terhadap Syarat ini.

RIZAB HAK
AccuPath®dan/atau AccuPath®sekutu dan/atau AccuPath®Anak-anak syarikat berhak untuk menuntut sebarang kerosakan yang disebabkan oleh sesiapa sahaja kerana melanggar pernyataan undang-undang ini.AccuPath®dan/atau AccuPath®'sekutu dan/atau AccuPath®Anak-anak syarikat mempunyai semua hak untuk bertindak terhadap mana-mana pihak yang melanggar mengikut undang-undang dan peraturan yang terpakai.

DASAR PRIVASI
Semua maklumat yang diserahkan kepada Tapak, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi, diuruskan mengikut AccuPath®Dasar Privasi.

PAUTAN KE LAMAN LAIN
Pautan yang terkandung di sini membawa pengguna dalam talian ke tapak lain yang bukan di bawah kawalan AccuPath®.AccuPath®tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang disebabkan oleh melawati laman web lain yang dipautkan melalui Laman ini.Penggunaan laman web yang dipautkan sedemikian hendaklah tertakluk kepada terma dan syaratnya serta undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
Sebarang pautan sedemikian disediakan semata-mata untuk tujuan yang mudah.Tiada pautan sedemikian membentuk penggunaan laman web sedemikian atau cadangan produk atau perkhidmatan yang terkandung di dalamnya.

UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN DAN PENYELESAIAN PERTIKAIAN
Tapak dan kenyataan undang-undang ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Republik Rakyat China, tanpa merujuk kepada percanggahan prinsip undang-undangnya.Semua pertikaian berkaitan dengan atau timbul daripada Tapak ini dan kenyataan undang-undang hendaklah dikemukakan kepada Suruhanjaya Timbang Tara Ekonomi dan Perdagangan Antarabangsa China ("CIETAC") Shanghai Sub-Suruhanjaya untuk timbang tara.
Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Laman ini hendaklah terlebih dahulu diselesaikan secara baik oleh pihak-pihak di mana-mana yang boleh dilaksanakan, tanpa menggunakan litigasi.Jika pertikaian tersebut tidak dapat diselesaikan secara baik dalam masa tiga puluh (30) hari selepas penerimaan notis tentang kewujudan pertikaian, maka pertikaian tersebut boleh dirujuk oleh mana-mana pihak kepada dan akhirnya diselesaikan melalui timbang tara.Prosiding timbang tara hendaklah dijalankan di Shanghai di Suruhanjaya Timbang Tara Ekonomi dan Perdagangan Antarabangsa China ("CIETAC") Shanghai selaras dengan peraturan timbang tara CIETAC yang berkesan pada masa itu.Akan ada tiga penimbang tara, di antaranya Pihak yang mengemukakan timbang tara di satu pihak, dan responden di pihak yang lain, hendaklah masing-masing memilih seorang (1) penimbang tara dan dua penimbang tara yang dipilih sedemikian hendaklah memilih penimbang tara ketiga.Jika kedua-dua penimbang tara gagal memilih penimbang tara ketiga dalam masa tiga puluh (30) hari, maka penimbang tara tersebut hendaklah dipilih oleh Pengerusi CIETAC.Award timbangtara hendaklah dibuat secara bertulis dan adalah muktamad dan mengikat Para Pihak.Kerusi timbang tara ialah Shanghai, dan timbang tara hendaklah dijalankan dalam bahasa Cina.Setakat yang dibenarkan di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai, pihak-pihak secara tidak boleh ditarik balik mengecualikan dan bersetuju untuk tidak menggunakan sebarang hak untuk merujuk perkara undang-undang atau merayu kepada mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa kehakiman lain.Yuran timbang tara (termasuk yuran peguam dan yuran dan kos lain berhubung dengan prosiding timbang tara dan penguatkuasaan award timbang tara) hendaklah ditanggung oleh pihak yang kalah, melainkan diputuskan sebaliknya oleh tribunal timbang tara.

MAKLUMAT PERHUBUNGAN
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan undang-undang mengenai Syarat atau Tapak, sila hubungi AccuPath®pada [customer@accupathmed.com].